Ciele projektu

Ciele projektu

  • inovácia a modernizácia didaktických prostriedkov a pomôcok;
  • odborné vzdelávanie pedagógov  (prednášková metóda, face to face, interaktívna forma vzdelávania);
  • spracovanie a overenie inovatívnych metód a foriem výučby, tvorba edukačných materiálov pre študentov; aplikácia nadobudnutých zručností, využívanie novonadobudnutých didaktických pomôcok počas vyučovacieho procesu.

Za hlavný cieľ v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti škola považuje v príprave pre budúce uplatnenie absolventov zmenu tradičného encyklopedického vyučovania na vzdelávanie tvorivé, poznatkovo–hodnotové, rozvíjanie kľúčových kompetencií (flexibilita, adaptabilita, sociálne a komunikačné zručnosti ), ktoré pripravia absolventov školy nielen na zvládnutie novej formy maturitnej skúšky, ale aj uplatnenie sa na trhu práce.
Implementácia predkladaného projektu výrazne prispeje k inovácii vzdelávacieho procesu na škole, čím sa podporí naplnenie hlavnej potreby cieľovej skupiny žiakov, ktorou je, aby im bolo poskytované kvalitné odborné vzdelanie s využitím najmodernejších poznatkov a didaktických pomôcok.

Projekt svojimi výsledkami tak priamo prispeje k eliminácii problémov absolventov s uplatňovaním sa na trhu práce, resp. pri pokračovaní v štúdiu na vysokej škole.